X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)

Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarının tutum, davranış ve satın alma niyeti ...

AnasayfaYazılarReklam & TanıtımSosyal medya reklamlarında tüketici...

Kullanıcıların bilgi ve tecrübelerini paylaştığı sanal bir ortam olarak tanımlanan sosyal medya, son yıllarda teknolojiye paralel olarak yeni iletişim ortamlarının gelişmesiyle birlikte internete yeni bir boyut kazandırmıştır.Günümüzde ev ve işyerlerinde geçirilen zaman arttıkça tüketiciler, sosyal medyayı daha fazla kullanmaya başlamış ve paylaşımın yanında ürün ve hizmet reklamlarının da sıkı bir takipçisi olmuşlardır. Sürekli artan rekabet ve değişen tüketici tercihleri karşısında hedef pazarlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmak isteyen işletmeler için cazip fırsatlar sunan sosyal medya, işletmeler için pazarlama iletişimi unsurlarından biri haline gelmiştir. Reklam uygulamaları için sosyal medyayı kullanan işletmelerin,hedef müşterilerinin davranışlarını takip etmesi, başarılı olabilmelerinin ön şartıdır.Bu nedenle sosyal medyada yer alan reklam uygulamalarının tüketicilerin tutum ve davranışlarına etkisinin araştırılması önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı, sosyal medya reklamlarında tüketici algılarının tutum,davranış ve satın alma niyetlerine etkisinin incelenmesi ve tüketici satın alma karar süreci açısından değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle sosyal medya, sosyal medyada reklam uygulamaları, tüketici davranışı ve online tüketici davranışı ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Uygulama bölümünde ise sosyal medyada yer alan reklamlarda tüketici algılarının tutum, davranış ve satın alma niyetlerine etkisinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan anket, sosyal medya kullanıcıları tarafından cevaplandırılmış, 1052 sosyal medya kullanıcısının cevapları sonucunda elde edilen veriler SPSS 16 ve LISREL 8.80 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algılarının tutum, davranış ve satın alma niyeti üzerinde etkisi olduğu gözlenmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda veriler Bilgi Vericilik, Eğlence, Güvenilirlik, Ekonomiye Yararlılık, Değer Yozlaşması, reklama yönelik tutum, davranış ve satın alma niyeti adı altında 8 faktör altında toplanmıştır. Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak yapılan hipotez testinin sonuçlarına göre ise, Güvenilirlik dışındaki tüm faktörlerin birbirleri ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.


Top